Universitat de Barcelona: Técnic/a Harmonized management of transboundary marine biodiversity (RESMED+)

€20,691 yearly
  • Blue Economy and Recruitment Consultancy S.L
  • Barcelona, Spain
  • 09/06/2024
Field work, Office work Conservation and ecology Fisheries and aquaculture Management and consultancy Marine policy Marine research

Job Description

En exercici de les competències conferides per resolució de la gerenta de data 26 de maig de
2022, per la qual es delega al director de l’Àrea d’Organització i Recursos Humans la signatura
d’actes i resolucions relatius a processos de selecció del personal tècnic, de gestió i
d’administració i serveis laboral (PTGAS-L) vinculat a finançament específic, es convoca el
present Anunci, d’acord amb la Instrucció de la gerenta en relació amb el procés selectiu per
contractar personal vinculat amb finançament específic, propi o extern, públic o privat, de data
28 de juliol de 2023.

Funció:
• Suport tècnic en les tasques de coordinació amb els gestors i actors del territori (pescadors, bussejadors etc.) mitjançant accions de ciència ciutadana.
• Participació a les campanyes de marcatge de peixos i taurons mitjançant telemetria acústica.
• Participació a les campanyes de manteniment de la xarxa fixa de receptors de la Catalan Tracking
Network.
• Gestió de les dades obtingudes mitjançant telemetria acústica i coordinació amb l'European Tracking
Network.
• Participació en l'anàlisi de dades i la redacció d'informes. 

Career level

Junior

Career options

Non academic career